Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYONUMUZ

İlgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde şehrin kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak,güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek,kültür etkinlikleri ile Türkiye de örnek bir kent olmak,sosyal hizmet alanındaki sorululuklarını toplum bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını şeffaf ve eşit  şekilde karşılayacak bir anlayışla halkımıza sunmaktır

VİZYONUMUZ

Kültürel ve sanatsal etkinlikleri sürekli kılan sosyal hizmet  anlayışını Alaşehir de nefes alan ve ihtiyacı olan bütün bireylerin dertlerine derman olan ve herkesin sağlıklı, mutlu ve huzurlu olduğu yaşanmaktan zevk alınan  bir kent olmak.

MÜDÜRLÜĞÜN TANIMI

Belediyemizin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallerde, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapmak, bu çalışmalara üniversitelerin, kamu kurulu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları ve uzman kişilerin katılımını sağlamak, kültür, sanat ve tanıtım, meslek ve beceri kazandırma, gençlik ve spor konularında hizmet vermek veya verdirmek, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent / ilçe tarihi bakımından önem taşıyan mekânların korunmasını sağlamak amacı ile görev yapmanın ötesinde T.C Anayasasında yer alan Sosyal Devlet anlayışı ile çalışmak, 5393 Sayılı Belediye Kanunun Belediyenin görev yetki ve sorumluluk bölümünde 14. Maddenin (a) ve (b) fıkrasında yer alan hizmetleri yapmak sureti ile ilçe halkı içinde çok mağdur, özürlü, yaşlı, düşkün, dar gelirli, kimsesiz, korunmaya muhtaç olarak yaşayan insanlarımıza sosyal hizmet ve yardımlarda bulunmak amacı ile kurulan ve bu işlemlerin kanun ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayan birimdir.  Müdürlük Belediyenin Gelir ve Giderleri bölümünde zikredilen madde 60 ‘Dar gelirli yoksul muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar hükmüne göre harcama yapar, madde 77’de Belediye hizmetlerine gönüllü katılım bölümünde de ‘Belediye sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane hizmetleriyle, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında Beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygular. Mevzuat hükümlerine göre de işbirliği anlayışıyla koordineli çalışan bir birimdir

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 1. Belediye başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak Belediyenin Kültürel ilişkiler kapsamında yer alan etkinliklerini, değişen koşullara uygun bir şekilde seçenekli olarak belirleyip Başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosu düzenler.
 2. Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam, araç, gereç ve teknolojiyi belirler.
 3. Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.
 4. İlçe halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini açık ve kapalı mekânlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.
 5. Başarılı öğrencileri teşvik edici ödüllerle destekler.
 6. Resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri, önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.
 7. Belediye kanunun 76 ve 77 maddelerinde yer alan hususlarda, kurum içi ile ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.
 8. Kültürel hayatına katkıda bulunma amacına yönelik, çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş, vs hazırlar ve halka ulaşmasını sağlar.
 9. Belediye faaliyetleri konusunda halkı bilgilendirme çalışmaları yapar.
 10. Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.
 11. Muhtaç durumdaki ailelere yardımlarda bulunulur.
 12. Resmi-Özel Kurum ve Kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışır.
 13. Belirli gün ve haftalarda gereken duyarlılığı sergileyecek girişimlerde bulunur.
 14. Belde halkının huzur, esenlik, saygı ve mutluluğu için gereken önlemlerin alınmasını sağlar.
 15. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneğin kullanılmasını gerçekleştirir.
 16. Dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacı ile gönüllü kişilerin katılımına yönelik programların uygulanmasını gerçekleştirir.
 17. Amatör Spor kulüplerine yardımlarda bulunur.
 18. Önemli günleri takip eder.(Milli Bayramlar vb.)
 19. Kültür, sanat, turizm ve sosyal işler alanda diğer resmi ve özel kuruluş ve kurumlarla ve de ilgili kişilerle, sivil toplum örgütleriyle iletişim kurarak, ortak katılım ve projeler geliştirilir.
 20. Mevzuatın gerektirdiği kayıt ve evrakları düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 21. Hizmetlerle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlar.
 22. Belediyemize ait, Stadyumda veya Resmi Kurumların etkinliğinde, konserlerde, milli bayramlarda ses yayın cihazlarıyla hizmet verilir.
 23. Bağlı birimlerin denetimini yaparak, çalışmaları yerinde inceler.

MÜDÜRLÜĞÜN YETKİLERİ

 1. Bu yönetmeliğin 4. maddesi ve fıkralarında yer alan faaliyetlerin ve belirtilen çalışmaların yerine getirilmesinde yetkilidir.
 2. Müdürlük ile ilgili çalışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir.
 3. Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir.

MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUKLARI

   Belediye Mevzuatı ile ilgili mevzuat hükümleri ve bu yönetmelikle kendisine verilen görevlerin yerine getirmesinden yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Belediye Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

BAĞLI BİRİMLERİMİZ

*Halkla İlişkiler                             İletişim : 444 8 653 Dahili - 126

*Engelliler Masası                         İletişim : 444 8 653 Dahili - 124

*Spor Hizmetleri                           İletişim : 444 8 653 Dahili - 126

Erol KACAR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

İLETİŞİM

Santral : 444 8 653

Erol KACAR Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü Dahili:125 E-Mail: erol.kacar@alasehir.bel.tr

 

 

SOSYAL İŞLER VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ