Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Mali Hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü kurulur.

Mali Hizmetler Müdürlüğünün; stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrol-ön mali kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır.

İdarelerin teşkilat yapılarına göre, bu görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim tarafından yürütülebileceği gibi, bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt birim tarafından da yürütülebilir.

Şu anki uygulamada tüm bu hizmetler Muhasebe Servisi bünyesinde yürütülmektedir.

Müdürlüğün Görevleri

Aşağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür:

Mali Hizmetler Müdürünün Sorumlulukları

Mali hizmetler müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine getirilmesinden üst yöneticiye karşı sorumludur.

Birim müdürü;

a) Harcama birimleri arasında mali yönetim ve kontrol alanında koordinasyon sağlanmasından,

b) Birim hizmetlerinin etkili, süratli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden,

c) Gelirlerin zamanında tahakkuku ve gelir ve alacakların süresinde takip ve tahsilinin sağlanmasından,

d) Ödeneklerin planlanarak ilgili yerlere zamanında gönderilmesinden,

e) Ön mali kontrole ilişkin faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesinden,

f) Birim tarafından hazırlanması gereken plan, program, bütçe, kesin hesap, mali tablolar, faaliyet raporu ve diğer raporlar ile mali istatistiklerin zamanında hazırlanarak ilgili idarelere gönderilmesinden, sorumludur.

Görev Ve Yetkileri

a) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililerine iade etmek.

b) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

c) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

d) Mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

e) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.

f) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.

g) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

h) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

i) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak.

j) Muhasebe birimini yönetmek.

k) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

Sorumlulukları

a) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından

b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile bunlarda meydana gelebilen kayıtlardan

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarından ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden

d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde geri verilecek tutarın düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından

e) Ödemelerin ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırasında göz önünde bulundurularak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından

f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken göstermediği noksanlıklardan

g) Muhasebe mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerinin ilgili mevzuatına göre kontrol etmekten

h) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar.

Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumluluğu

a) Yukarıda sayılan, görevlerden yetkisine verilen işleri Kanun ve Mevzuat çerçevesinde yerine getirmek. Günlük, aylık ve yıllık yapılan işlerin tetkiki ve kontrolünü ve uygunluğunu sağlamak, yapılan ödemelerin kontrolünü yapmak, Müdürlükler arası yazışmalar ile kurumlar arası yazışmaları hazırlamak.

b) Müdürün izin, dış görev veya mazeret gibi nedenlerle görevde bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yürütmek.

c) Müdür’ün görev bölümünde kendisine tevdi ettiği işleri yürütür.

e) Müdürlüğün idaresindeki işlemlerin yürütülüp, sonuçlandırılmasında Müdür’e yardımcı olur.

f) Görev bölümü ile kendisine bağlanan şeflik ve memurların çalışmalarını denetlemek, mesai ve disiplin işlerinin takibini yapmak.

g) Gelen ve giden evrakı inceleyip imzalamak.

Şef, Memur ve işçilerin Görevleri;

Müdürün direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin yürütülmesi ve memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar.

Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel: üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

Birim Çalışmalarında iş birliği ve Uyum

Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla, birim müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda, birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır.

Görev Dağılımı

Görev dağılımını gösteren çizelgede, idarenin teşkilat yapısına uygun olarak oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir.

BAĞLI BİRİMLERİMİZ

*Mali Hizmetler Müdürlüğü ( Muhasebe)          İletişim : 444 8 653 Dahili - 173

*Tahakkuk Servisi Şefliği                                        İletişim : 444 8 653 Dahili - 174 

*Tahsilât Servisi Şefliği                                           İletişim : 444 8 653 Dahili - 162

*Emlak Servisi Şefliği                                              İletişim : 444 8 653 Dahili - 149

*Pazaryerleri Takibat Şefliği                                  İletişim : (0236) 653 58 49

Bu alt birimlerimizin faaliyetleri ise;

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ( MUHASEBE SERVİSİ)

Belediyemiz Harcama Birimlerince yapılan mal ve hizmet alımları ile taahhüt işlerine ait gider evraklarını, ilgili mevzuata uygunluğu bakılarak, bütçe ödenek durumuna göre kontrolü yapıldıktan sonra hak sahiplerine ödenmesi, yasal kesintilerin ve ilgili hesap ve defterlere kaydedilmesi, müdürlüklerin acil ihtiyaçları için avans – kredi verilmesi ve harcaması yapılan avans – kredilerin bütçeden mahsubu, asker ailesi evraklarının tanzimi ve ödemelerinin yapılması, servisimizin başlıca görevleri arasındadır.

Tahsildarlarca tahsilâtı yapılan belediye gelirlerinin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi ve ilgili hesap kayıtlarının gerçekleşmesi. Bütçe emanetlerinin ve diğer emanet hesaplardaki bakiyelerin hak sahiplerine iadesinin ve ödemesinin yapılması, gelen sorgu yazılarına gerekli cevapların verilmesi, Banka ekstresi ile banka cari defterimizin karşılaştırılması, tahsil edilen KDV ile ödenen KDV mahsubu, İller Bankası payının ve kesintilerinin işlenmesi, işçi – memur personelin maaşlarının kontrolü ve ödenmesi, Asker aile­si aylıklarının ödenmesi, KDV ve muhtasar beyannamelerinin hazırlanması e-beyanname programına girilmesi.

Belediyemizin tahmini bütçesinin yapılması için müdürlüklere bütçe hazırlık çağrısının yapılması, müdürlük tekliflerinin birleştirilmesi, bütçe teklifinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması. Geçmiş yıl hesaplarına ait Bütçe Kesin Hesap Cetvelleri ve eklerinin hazırlanarak yasal prosedürün takibi ve sonuçlandırılması, geçmiş yıl hesaplarına ait Sayman Yönetim Dönemi Hesabı ve eklerinin hazırlanması. Her ay 1 aylık mizan ve bütçe gelir-giderleri verilerinin Kamu Bilgi Sistemi’ne in­ternet ortamında veri girişi yapılması, Ödenek yetersizliği durumlarında münakale (aktarma ) yapılması, Taşınır kayıtlarının muhasebe kayıtlarıyla kontrolü ve konsolidesi, yapılacak denetimlere hazırlık teşkil etmek üzere harcama evraklarının usul ve mevzuata uygunluk yönünden kontrolü de yapılmakta olup harcama birimlerine gerekli bilgiler verilmektedir. 2015 yılında toplam 4108 adet Verile emri ve Mu­hasebe fişi düzenlenmiştir. Ayrıca mevzuatta yapılan değişikliklerin takibi ile uygulamaya geçirilmesi işlemleri servisimiz tarafından yapılan başlıca işlerdir.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Bu faaliyet raporda Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliğinin varlığını dayandırdığı öz görevini ve gelecekte ulaşmayı hedeflediği görüsünü, bu kapsamda yapacağı planları ve uygulama süreci ile ekte bulunan veriler değerlendirilecektir. Temel hedefimiz Belediyemizin koyduğu hedefler doğrultusunda görev ve sorumluluklarımızın en iyi şekilde yerine getirebilmek için her türlü plan ve uygulama sürecinde tüm paydaşlar ile verimli, nitelikli ve etkili bir hizmet vermektir.

Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde faaliyet raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Faaliyet raporu kavramından birçok kanun maddesinde söz edilmektedir.

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesince,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesi gereğince,
 • 2014 yılı Birimimiz Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığınca 17.03.2006 yayınlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmiştir.

Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile iş verimliliğini yükselterek gelişim seviyesini ve personel kalitesini sürekli artırmak.

Belde halkının ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, teşkilatlanan, toplumun kaynaklarını kullanarak hizmet üreten belediyemizin; sunmuş olduğu hizmetlerinde temel faktörlerden biri olan insan gücünü yani çalışan personeli eğitimli, mevzuata hâkim ve halkla ilişkili bir konuma getirerek, halkın ihtiyaçlarını karşılamakta görevlidirler.

VİZYONUMUZ

Kaliteli hizmet için insan kaynakları ve eğitim şefliği olarak personelin gelişim seviyesini ve eğitim grafiğini yüksek tutarak bu konuda öncü ve örnek bir birim olmaktır.

Bu vizyon için, Belediye hizmetlerinin üretim ve sunumunda toplam kalite yönetim sistemiyle bütünleşerek, etkinlik, verimlilik, sürekli gelişim ve katılımcı bir yaklaşımla personellerin eğitim düzeyini artırarak öncü ve örnek hizmetler sunan bir birim olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir. Bu amaca ulaşabilmek için; yüksek nitelikli ve eğitimli insanların çalıştığı ve sürekli iyileştirme sağlayan; teknolojik alt yapıyı etkin ve verimli kullanan öncü ve örnek birim olmak için çabalarını yoğunlaştırılacaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği strateji ve politikalarının oluşturulması, iş analizi, seçme-yerleştirme, kariyer geliştirme, performans değerlendirme gibi insan kaynakları fonksiyonlarının kurulması, geliştirilmesi, yürütülmesi ve belediyenin insan gücü planlaması konusunda çalışmalar yapılması, önerilerde bulunulması gibi görevleri yerine getirmektedir. Yenilikçi, şeffaf, katılımcı ilkeler doğrultusunda hizmetler sunabilmek olma çabası sarf etmektedir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Temel değerler bir kurumun misyonunu yerine getirmek, vizyonuna ulaşmak için çaba sergilerken bağlı kalacağı değerleri ifade etmektedir.

GENEL BİLGİLER

ŞEFLİĞİMİZİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Şefliği Olarak yaptığımız işleri kısa şu şekilde özetleyecek olursak;

 • Belediye personelinin sicil, tahakkuk ve özlük işlerini yürütmek,
 • Birimin Kurumlar ve Müdürlükler arası yazışmalarını yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
 • Kurum içi kadro ihdas, iptal ve kadro değişikliği işlemleri.
 • İntibak ve terfi işlerini yürütmek,
 • Memur açıktan atama, naklen atama onayları, terfi ve kademe ilerlemeleri, öğrenim değişikliği, borçlanma, hizmet birleştirmesi, emeklilik tescil işlemlerini yapmak,

Memurların kanunlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde göreve başlayış görevden ayrılış, vekâlet görevi 2. Görevi, yer değiştirme, geçici görev, nakil, istifa, çıkarılma, silah altına alınma ve terhislerinde göreve dönmelerine ilişkin işlemleri yapmak,

 • 1, 2 ve 3. dereceli kadrolardaki personelin hususi pasaport işlemlerini yapmak,
 • Memur personelin sonları sıfır (0) ile beşli (5) yıllarda mal bildirimi yenileme işlemlerini sağlamak,
 • Doğum, ölüm, evlenme yardımı dilekçelerini düzenlemek,
 • Verilecek ceza ve ödülleri yasalara uygun olarak uygulamak,
 • Personelin geçici görevlerine ilişkin olurları almak ve ilgililere duyurmak,
 • Personellerin puantaj kontrolümün yapılmasını sağlamak,
 • İlgili kurum ve kuruluş ile yazışma işlemleri yapmak,
 • Belediyemizde yaz ve kış döneminde Lise, Yüksekokul ve Fakülte öğrencilerine staj yaptırılması ile ilgili

işlemleri yapmak,

 • İş başvurularını değerlendirmek gereğinde diğer kurumlardan bildirilen ihtiyaçlara göre başvurularını
 • yönlendirmek,
 • Personele ait kararları ilgililere tebliğ etmek,
 • SGK işe giriş bildirgelerini vermek,
 • İş akdi fesih edilen ve işten ayrılan işçilerin SGK İşten çıkış işlemini yapmak,
 • İşçilerin adli davaları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğüne ve mahkemelere gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak,
 • İş Kur’a her ay muntazam olarak çalışanlara ait durum çizelgesi vermek,
 • Emekliliği gelen işçilerin emeklilik işlemlerini yapmak
 • Görevinden istifa eden işçilerin kayıt kapama işlemleri ile görevine gelmeyen İşçiler hakkında da yasal işlem yapmak,
 • İşçi  personelin  aldıkları  raporları   SGK ‘ ya  internet  ortamında  bildirmek
 • Toplu İş Sözleşmesinin hükümlerinin gereğini yerine getirmek Talimatlar ve mevzuatlar doğrultusunda personel atamalarını, yükselmelerini, nakil ve birimler arası yer değişikliği ile ilgili onayları hazırlamak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belediyede çalışan memur personelin izin ve istirahat gibi özlük işlemlerini mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • Memur soruşturma ve disiplin işlemleri, disiplin kurulunca alınan disiplin cezalarının sicil defterine işlenmesini sağlamak,
 • Memur personelin son sekiz yılda herhangi bir disiplin cezası almaması halinde bir kademe ilerlemesi verilmesi işlemini hazırlamak,
 • Memur personelin HİTAP programını bilgilerini girmek,
 • Kurumun kadro planlaması ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, personel ihtiyaçlarının sistemli bir biçimde tespiti, birimler arasında sayı ve nitelik yönünden ihtiyaçlar doğrultusunda personel dağılımını gerçekleştirmek,
 • Çalışma alanı ile ilgili tüm mevzuatı izlemek,
 • 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince kadro karşılığı belirli sürelerle yapılan sözleşmeler ile çalışan personelin tüm iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Memur, işçi, stajyer bordro işlemleri görevde yükselme eğitimi sürecini personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak,
 • Unvan değişikliği eğitimi sürecini personele bildirmek ve sonuçlarını uygulamak Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.

Şefliğimizin Yetki Alanı

Şefliğimiz görevleriyle ilgili islerin yapılmasında mer’i mevzuat dâhilinde yetkilidir

Şefliğimizin Sorumluluğu

Şefliğimiz yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanının, Başkan Yardımcısına, Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve Özel kalem Müdürlüğüne karşı sorumludur.

TAHAKKUK SERVİSİ ŞEFLİĞİ

         1580 ve 2464 Sayılı kanunlar çerçevesinde bulunan her türlü gelir kaleminin tahakkuku yapılmaktadır. Her ayın sonunda aylık olarak hazırlanan tahakkuk ve tahsilât tabloları aylık mizanlara esas teşkil etmek üzere Hesap İşleri Müdürlüğü’ne gönderilmektedir. Mart ve Nisan aylarında Mahalle Cadde ve sokakları gezerekten yeni yapılan ve asılan İlan ve Reklâmlar için beyanname alınması için gezilmiştir. 220 Esnafımıza Pazar günleri iş yeri açma ruhsatı verdik.

         Posta çekleri ile gönderilen Yangın Sigorta Vergisi, Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik vergisi gelirlerinin takibi yapılarak listelenmesi, makbuzları kesildikten sonra ilgili kayıtlara işlenmesi, tahakkuk ettirilmiş olan bütün giderlerin italarının düzenlenmesi, Kiraya verilmiş olan Belediye mülklerinin aylık tahakkuklarının takip edilmesi, Kiraya çıkarılacak olan herhangi bir Belediye mülkünün ihale dosyasının hazırlanması, bütün Müdürlüklerden gelen tahakkuk çizelgelerinin takibinin yapılması ve tahsilâtlarla karşılaştırılması işlemleri servisimiz tarafından yapılmaktadır.

TAHSİLÂT SERVİSİ ŞEFLİĞİ

Kanunlar çerçevesinde Tahsilatı Tahakkuka bağlı olan gelirler ile Tahsilatı Tahakkukuna bağlı olmayan her türlü gelir kaleminin tahsilatı yapılmaktadır.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun çerçevesinde Belediye gelirlerimiz içerisinde yer alan fasıl kalemlerinin tahsil edilmesi için Tahsilat ve Ödemelerle ilgili gerekli kontrolü yapmak.

Tahsilat servisine gelen ve vadesinde ödenmeyen borçların ön takip işlemlerini yapmak ve ön takip aşamasında borçlu mükellefler tarafından yapılacak ödemelerin tahsilini sağlamak.

Gün sonunda toplanan paraların bankaya yatırılmasını sağlamak, ayrıca alacak Tahsilinde kullanılan makbuz ve alındıları makbuz zimmet defterine kaydetmek , bunları imza karşılığında vermek ve almak , makbuzları tahsil edilen paraların eksiksiz bir şekilde tahsildar bordrosuna kaydedilip edilmediğini kontrol etmek ve makbuz alındı belgelerine muhafaza etmek.

Tahsil edilemeyen alacakların cebren tahsilatını sağlamak.

Belediye gelirlerini zaman aşımını uğramadan tahsilatını yapmak, zaman aşımına uğrayan alacakların terkin yapılmasını sağlamak.

Pazarı Yeri, Emlak Servisi, Genel Tahsilatta kullanılmakta olan tüm makbuzların ve fişlerin bastırılması , mühürlenmesi ve arşivlenmesi dairemiz tarafından yapılmaktadır.

Belediye yasaklarına ve İmar kanununa aykırı harekette bulunan kişiler hakkında tutulan zabıt varakaları tanzim edilerek tahsilatının yapılmasını sağlamak.

Mülkiyeti Belediyemize ait şehrimizin muhtelif semtlerindeki iş yerlerimizin kira taksitlerini gününde tahsil edilmesini sağlamak.

2464   sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 12 inci ve müteakip maddeleri gereğince her türlü yazı , resim bez ve el ilanları ile afişler , ticarethanelerin içine ve dışına asılan ve takılan yazılar vergiye tabi olup , tahakkuk eden vergi yıl içinde 2 eşit taksit olup , taksit ödemeleri Haziran – Kasım aylarındadır. Gününde tahsil edilmesini sağlamak.

Servisimiz kira , reklam , işgaliye  v.b vergilerinin dışında Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda aldığımız harçlarda bulunmaktadır. Bunlar, Tellallık Harcı , İmarla İlgili Harçlar , İşyeri izin Harcı , Mua.Ruh.Rapor Harcı , , Büz Geliri gibi hizmet karşılığı aldığımız gelirlerimizdir. Bedelleri yattığında hizmet verileceğinden bu gelirler Tahakkuklu gelirlerimiz değildir. Bu Gelirlerimizi Bütçe Komisyonu belirler ve Meclis onayı ile tahsilatı yapılır ve tahsilattan tahakkuku verilir.

Emlak İstimlak Müdürlüğünce yapılan Belediyemize ait arsaların satışlarından gelen alacakların tahsilatı dairemiz tarafından yapılmaktadır.

Beyannameye tabi tutulan alacaklarımızda bulunmaktadır. Elektrik Tüketim Vergisi ve Haberleşme Vergisi bunlardandır. Yasa gereği her ay düzenli şekilde yatırılmaktadır.

 Tahsilatı yapılan gelir kalemlerinin Tahsilat Genel Tebliği’ne uygun şekilde kayıtlarının tutulması, veznelerde tahsil edilen paraların teslimat müzekkeresine kesip bankaya yatırılmasını sağlamak, tahsildar irsaliyelerinin işlenmesi, aylık tahsilat müzekkerelerinin çıkarılması işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca tahsilatı yapılamayan alacakların takibi için gerekli evrakları hazırlayıp Borç Takip servisine verilmesi işlemleri de bu servis tarafından yürütülmektedir.

EMLAK SERVİSİ ŞEFLİĞİ

MİSYONUMUZ

        5772 ve 5393 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunları çerçevesinde bulunan gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını yapmak.

VİZYONUMUZ

         Alaşehir Belediyesi Hudutları Dahilinde bulunan mahallelerdeki gayrimenkullerin emlak beyanlarını ve işyerlerine ait çevre temizlik vergisi beyanlarını kabul etmek, bilgisayar ortamına aktarmak, vergi kaçaklarını tespit etmek ve beyanda bulunmayanlara beyana çağrı düzenlemek.

EMLAK SERVİSİ ŞEFLİĞİMİZCE SUNULAN HİZMETLER

1-Vefat, Alım Satım, Hibe ve benzeri gibi nedenlerden dolayı mülkiyeti değişen gayrimenkullerin beyanlarını kabul ederek bilgisayar ortamına aktarmak.

2-Sosyal Güvencesi olmayan vatandaşlara verilen Yaşlılık Maaşı, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ile ilgili gayrimenkul araştırma evraklarının tanzimini yapmak.

3-Bakıma muhtaç olan fakir asker ailelerine verilen asker maaşı, askeri sağlık karneleriyle ilgili gayrimenkul soruşturma evraklarının tanzimini yapmak.

4-Gıda ve Kömür yardımlarıyla ilgili gayrimenkul araştırma formlarını düzenlemek.

5-Orman Bölge Şefliğinin Orman Köylüsünün ve Köylerde bulunan ağaçların kesimleriyle ilgili mülkiyet evraklarının doldurulması ve tanzimi yapmak.

6-İlçe Tarım Müdürlüğünün Doğrudan Gelir Desteği için verilen evrakların doldurulup ve onaylanması, beyanları olmayanların beyanları kabul edip bilgisayar ortamına aktarılması.

7-Tedaş”ın Havai Hat çekimlerinde arazilerinden geçen hat direkleriyle ilgili arazininkime ait olduğu bildirir arazi dökümlerini tanzimini yapmak.

8-Adli vakalarda fakir olup Adliyede Avukat tutacak parası olmayan vatandaşların gayrimenkulleriyle ilgili gerekli evrakların onayı ve tanzimini yapmak.

9-İşyeri açılışı, otuma izni, yapı kullanım izin belgeleriyle ilgili evrakların onaylanması.

10-Mali durumu zayıf olup Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilen yol harçlarıyla ilgili bakmakla yükümlü olan anne ve babalarının gayrimenkullerinin araştırılması gerekli evrakların düzenlenmesi.

11-Mahalleye dönüşen Köy ve Kasabalarda ve Alaşehir Merkezde ikamet eden vatandaşlarımızın almış oldukları gayrimenkullerin beyanları bilgisayar ortamında alınmakta kayıt altına alınmaktadır

 

 

 

Mali Hizmetler Müdürü  

Halil ÇAKMAK  

 

İLETİŞİM 

Santral : 444 8 653

Halil ÇAKMAK Mali Hizmetler Müdürü Dahili: 170 E-Mail: halil.cakmak@alasehir.bel.tr