Hukuk İşleri Müdürlüğü

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

Misyonumuz

Hukuk İşleri Müdürlüğü ;

Alaşehir Belediye Başkanlığı ile her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakem heyetlerinde, noter ve icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla müdürlük ve bağlı avukatlar aracılığı ile hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi yanında, hukukun dinamik yapısı nedeniyle sürekli değişen yasal düzenlemeler ışığında hukuki alt yapılarının hazırlanması, belediyenin ve dolayısıyla Alaşehir Halkının hukuki ve mali yararlarının korunması ve hukuka uygun; adaletli, eşit, objektif, genel, her türlü örgüt, parti, kurum ve kişilerden bağımsız ve tam bir tarafsızlık içinde işini yapmanın, işlemlerini yürütmenin sorumluluğu ile hareket etmeyi esas alır.

Vizyonumuz

Hukuk Devleti olduğumuzun bilinci ile yasal düzenlemeler çerçevesinde kamu yararını gözetmeyi temel ilke olarak kabul ederek Başkanlık emirleri ile belirlenen görev kapsamında Halk, Başkanlık ve Yönetim Birimleri arasında köprü oluşturarak, sorunlara çözüm yolları yaratarak Alaşehir Belediye Başkanlığının hukuki yararlarının korunması anlayışı ve yaklaşımı temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Yenilikçi, şeffaf, katılımcı ilkeler doğrultusunda Dünya Standartlarına ve Normlarına uygun olacak, Çağdaş bir Belediyecilik hizmeti sunabilmek.

GENEL BİLGİLER

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlüğümüzün Görevleri

Müdürlüğümüz, Alaşehir Belediyesi kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, mevzuat hükümlerine göre Belediye Başkanınca verilen vekâletnamedeki sınırlar içinde çözümler getirmekle ve işlemleri yürütmekle görevlidir. Bu kapsamda; Belediye Başkanı adına tüm Yargı mercilerinde, Hakemler, İcra daireleri ve Noterlerde Müdürlük avukatları vasıtasıyla Belediye tüzel kişiliğini temsil eder, icra işlemlerini yürütür, dava açar, davalarda gerekli savunmalarda bulunur ve davaları sonuçlandırır, Belediyemiz tüzel kişiliğine yönelik olarak tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri ile noterlerden yapılacak tebliğleri Belediye Başkanlığı adına alarak ilgili mercilere iletir, ilgili mercilerin verecekleri bilgileri kullanarak hukuksal gereklerini yerine getirir. başkanlık makamı veya belediyeye bağlı müdürlüklerin tereddüde düştükleri hukuksal sorunlar hakkında görüş belirtir, Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapar. Avans ve kredi işlemlerini takip eder.

Müdürlüğümüzün Yetkileri;

Müdürlüğümüz, Belediye Başkanınca verilen genel veya özel vekâletnameyle, yürürlükte olan tüm mevzuat dâhilindeki yetkileri kullanarak görev yapar.

Müdürlüğümüzün Sorumluluğu;

Müdürlüğümüz, yasalarda, yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumluluklarının yanında görev ve yetkilerinin ifasında Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcılarına karşı sorumludur.

SUNULAN HİZMETLER;

Müdürlüğümüzce; Belediyemizin menfaatlerini korumak amacıyla hukuki girişimlerde bulunulmakta, dava ve icra dosyaları takip edilmekte, Başkanlık Makamının ve Belediyemiz Müdürlüklerinin talep ettiği hususlarda hukuki mütalaa hazırlanmakta, Belediyemiz personelinin görevleri nedeniyle muhatap oldukları dava ve takiplerde kendilerine hukuki yardım sağlanmakta, Avukat tutamayacak durumda olup belediyemize müracaat eden hemşerilerimizin Manisa (Alaşehir) Barosunun Adli Yardım bürosundan yararlanmaları sağlanmak üzere yönlendirmeleri yapılmaktadır.

BAĞLI BİRİMLERİMİZ

*İcra Takip Memurluğu                              İletişim : 444 8 653 Dahili – 142

YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Müdürlüğümüzce 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında faaliyette bulunulmaktadır. Müdürlüğümüz Başkanlık Makamı ve Özel Kalem Müdürüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.

VERİLERİN VE KAYNAKLARIN GÜVENİRLİĞİ

Faaliyet ve projelerin belirlenmesi sırasında;

-Birbirleriyle etkileşim içerisinde olan faaliyet ve projelerin ilgili olduğu hedef bazında doğru olarak tespiti ve zamanlamasının yapılmasına, her bir faaliyetin belirli bir hedefe yönelik olmasına,

-Her bir projenin diğer proje ve hedeflere aykırı düşmemesine,

-Faaliyet ve projelerin oluşturulma ve uygulanmasında yalnız bugünü ve mevcut durumu değil, orta ve uzun vadeli beklentileri ve değişimleri de hesaba katacak bir yaklaşımın benimsenmesine,

-Faaliyet ve projeler uygulanırken diğer kurum ve kuruluşlar ile ilgili taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon oluşturulmasına dikkat edilmiştir.

 

 

Özlem Kara HORASAN

Hukuk İşleri Müdürü

İLETİŞİM

Santral : 444 8 653 

Özlem Kara HORASAN Hukuk İşleri Müdürü Dahili: 145 E-Mail : ozlem.horasan@alasehir.bel.tr