Özel Kalem Müdürlüğü

ÖZEL KALEM HİZMETLERİ 

MİSYONUMUZ

Şehri kültürünü, doğasını yaşayanlarla birlikte, ihtiyaçları en hızlı ve sonuç odaklı karşılayan, yeniliğe ve gelişime koşan, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı, gelişen ve yenilenen bir  etkin bir belediyecilik,

VİZYONUMUZ

Bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için bütün faaliyetlerde mükemmelliği uluslararası düzeye taşımış marka şehir ALA-ŞEHİR haline getirmek TEMEL DEĞERLER

 • Vatandaş odaklılık
 • Katılımcı yönetim
 • Tarafsızlık ve eşitlik
 • Sonuç odaklı
 • Sevgi ve hoşgörü
 • Güvenilirlik
 • Hesap verebilirlik ve ölçülebilirlik
 • Doğaya ve insana saygı
 • Saydamlık
 • Verimlilik ve etkililik
 • Yeniliğe ve gelişime açıklık

I-GENEL BİLGİLER

          5393,5216 ve 6360 Sayılı ve ilgili kanunların verdiği yetki, görev ve sorumluluk dâhilinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özel Kalem Müdürlüğü

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

 • Belediye Başkanının temsil tören ve ağırlama giderleri yönetmeliğine istinaden onay vermesi durumunda Belediye Başkanı adına temsil tören ve ağırlama giderlerinde harcama belgelerini düzenlemek.
 • Belediye Başkanına ve Müdürlüğümüze gelen, giden evrakın giriş, çıkış, kayıt ve değerlendirme ve ilgili birimlere gönderilmesi, teslim edilmesi, dosyalanması, arşivlenmesi, Belediye Başkanına imzalatılması, onaylaması gereken evrakların sunulması ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.
 • Belediye Başkanının diğer kamu kurum, kuruluşlarla ve vatandaşlarla ilişkilerini koordine etmek. Vatandaşların, kurum ve kuruluşların randevu talepleri doğrultusunda Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlamak.
 • Başkanın sözlü ve yazılı talimatlarını ilgili birimlere ulaştırmak, takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Belediye Başkanı’nın hizmet veren tüm Müdürlüklerle Başkanlık Makamı arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 • Çağdaş Belediyecilik anlayışı içinde vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek amacıyla; vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar tarafından yazılan, sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikâyetlerin çözüme kavuşturulması için, ilgili birimlere iletmek.
 • Belediye Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Başkanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek
 • Belediye Başkanının temsil, ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerindeki yazışma ve tahakkuk işlemlerini yapmak.
 • Belediye Başkanına sunulacak her türlü belge, yayın, karar ve yazılarla ilgili gerekli işlemleri yapmak.
 • Özel Kalem Müdürlüğünün Performans Bütçe, Stratejik Plan ve Faaliyet Raporlarını hazırlamak.
 • Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olan Müdürlüklerde yazışmaları takip edilmekte, harcamalarında tasarruf tedbirleri uygulanmaktadır.
 • Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı olan Müdürlüklerde görevli personelin sevk ve idaresi sağlanmaktadır.
 • İhtiyaç durumunda kurulan/kurulacak müdürlüklerin/birimlerin kurulum çalışmaları, personel ihtiyacının karşılanması konularında çalışmalar yapılmaktadır.
 • Belediyemiz ile kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak olan protokol çalışmalarında gerekli hazırlıkların yapılması.
 • Belediyemizdeki araç parkının sevk idaresinin sağlanması.
 • Hukuk Danışmanı, Mali Danışman ile Müdürlükler arasında koordinasyonun sağlanması.
 • 6360, 5393 ve 5216 sayılı kanunların yükümlülüğü ile Belediyemize bağlanan yeni mahallelerde verilecek olan hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır.
 • Belediyemiz çağrı merkezi yoluyla, dilekçe yoluyla veya sözlü olarak gelen şikâyet, talep ve isteklerin değerlendirilerek ilgili müdürlükçe yapılması konusunda çalışmalar sürekli olarak devam etmektedir.
 • Belediye Başkanımızın başkanlığında aylık olarak birim müdürleri ile değerlendirme toplantıları yapılması.
 • Başkanlık makamına gelen yazı, davet, basın-yayın v.b. yazıların takibi devam etmektedir.

BAĞLI BİRİMLERİMİZ

*Bilgi İşlem Servisi                                               İletişim : 444 8 653 Dahili - 155  

İŞ YERİ HEKİMİLİĞİ HİZMETLERİ

İSGB ve OSGB’lerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 13 – (1) İSGB iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla;

a) İş yerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından,

b) Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından,

c) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yapılarak işverenin onayına sunulmasından,

ç) İş yerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilk yardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,

d) Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kayıt altına alınmasından,

e) Çalışanların yürüttüğü işler, iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş ve periyodik sağlık muayenesi sonuçları, iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, iş yerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından,

f) İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri ile ilgili yönetmelik ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında hizmet verdikleri alanlarda belirtilen görevlerin yerine getirilip getirilmediğinin izlenmesinden, sorumludurlar.

BİLGİ İŞLEM SERVİSİ

MİSYONU

         Bilgisayar ağının, yazılımların ve donanımlarının geliştirilmesi, diğer servislerdeki bilgisayarlara teknik destek sağlanması.

Alaşehir Belediyesinin çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımların, teknik servis hizmetleri, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri ile yazılım ve destek hizmetleri, belediye bünyesindeki Bilgi İşlem Servisi tarafından yürütülmektedir.

Bu hizmetler ana başlıklar altında şöyledir;

Teknik Destek Hizmetleri : Belediyemizin birimlerinde bilgisayar ve network donanımlarında meydana gelen arızalara kısa zamanda müdahale edilmekte, işlerin aksamadan ve kesintisiz devam etmesi için destek verilmektedir.

Yazılım Destek ve Eğitim Hizmetleri : Birimlerimizin kullandıkları yazılımlarda meydana gelen sorunlar kısa zamanda giderilmekte, kullanıcılara eğitimler verilmekte ve yazılımlar konusunda telefonla, uzaktan erişimle ve yerinde destek verilmektedir.

Web Sitesi İçerik Yönetimi : Belediyemizin kurumsal web sitesinin yönetimi ve güncellemeleri diğer müdürlüklerle koordineli olarak Servisimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

E-posta Sistemi Yönetimi : Belediyemiz personelinin e-posta hesaplarının açılması ve yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Personel Devam Kontrol Sistemi Yönetimi : Personellerin giriş-çıkış bilgilerinin tutulduğu sistemin yönetimi ve faal halde kalması sağlanmakta, yeni gelen personellerin sisteme tanıtımı yapılmaktadır.

Yedekleme ve Güvenlik Yönetimi :  Sunucularımızda bulunan veri tabanlarının, uygulamaların ve diğer dosyaların düzenli olarak yedekleri alınmaktadır. Ayrıca belediyemizdeki personelin internette zararlı içeriklere ve programlara girişi engellenmekte, virüs, trojan gibi zararlı yazılımların sisteme bulaşmaması için tedbirler alınmaktadır.

Grafik ve Tasarım Hizmetleri   : Belediyemizce ihtiyaç halinde duyuru, etkinlik, faaliyetlerimize ait görseller; billboard, afiş, el broşürü ve pankart olarak tasarımları yapılarak basıma hazır hale getirilmektedir.

Servisimizce sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

 • Donanım ve Yazılım İhtiyaçlarının Tespiti
 • Serverların Günlük Kontrolü
 • Data Server Kontrolü
 • Günlük Yedekleme İşlemlerinin Takibi
 • Bilgisayar ve Yazıcıların Kurulması
 • Ağ Sisteminin Oluşturulması ve Kontrolü
 • Arızalanan Bilgisayar, Yazıcı, Projeksiyon vs. Cihazların Tamiri
 • Sistem Çökmelerinin Giderilmesi
 • Donanım ve Yazılım Envanter Çalışmalarının Yapılması
 • Donanım ve Yazılım ile İlgili Personellere Kullanıcı Eğitimlerinin Verilmesi
 • E-Mail Kullanıcı Tanımlarının Yapılması
 • Gateway ve Firewall Kontrolü Sistemin Güncelliğinin Sağlanması
 • Web Sayfasının Güncelliğinin Sağlanması
 • Etkinlik, Program, Sunum vs. Çalışmalarında Gerekli Bilgisayar, Projeksiyon ve Yazılım Desteğinin Verilmesi
 • Teknolojik Bilgilendirme Hizmetleri

Hasan ERAYBAT

                                                                                  ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

                                                                                                 

İLETİŞİM

Santral  : 444 8 653                                                                                                                                        

 

Hasan ERAYBAT Özel Kalem Müdürü Dahili: 114 E-Mail: hasan.eraybat@alasehir.bel.tr