KAPALI YÜZME HAVUZU KİRALAMA İLANI

       Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesi 65 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde 1.115,00m² kapalı 543,00m² terası ve 2.176,00m² kullanım alanı olan Kenan Evren Parkı içindeki Kapalı Yüzme Havuzu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile 3(Üç) yıllığına 23/05/2018 Tarihi Çarşamba günü saat 14:00’da Yenice Mahallesi Beşeylül Caddesi No:30/A adresinde Alaşehir Belediye Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeleri en geç 23/05/2018 Tarihi Çarşamba günü saat 11:00’ a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

         İhaleye çıkarılan yerin ada - parsel, muhammen kira bedeli, geçici ihale teminatı, ihale kira süresi gibi unsurlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 KİRALANACAK TAŞINMAZ

S. No

Mahalle

Ada

Parsel

Taşınmaz Alanı

Kiralanan Alan

Kullanım Şekli

Kira Süresi (Yıl)

Aylık Kira Muhammen Bedeli+KDV

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ilıca

65

3

22.020,00m2

1.115,00m2 Kapalı, 543,00m2 Terası, 2.176,00 m2 Açık Alan

Kapalı Yüzme Havuzu

3

1.500,00 ₺      

540,00   ₺

23.05.2018

14:00

 

Taliplilerden İstenecek Belgeler;

  1. Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek;
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  3. Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu)                                 
  4. Noter tasdikli imza sirküsü

a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek,

b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek,

  1. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek, (varsa)       

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek,                                                                                      

  1. İstekli adına vekâleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.
  2. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4. ve 5.maddelerinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri zorunludur.
  3. Kiraya verilecek ve satışı yapılacak taşınmazın gezildiği, görüldüğüne dair yer görme belgesi sunmak.          
  4. Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı),
  5. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname

2886 sayılı kanunda açıklanan biçimde; Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

        Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 50,00₺ karşılığında temin edilebilir.

Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

        Taliplilerin ihale günü saat 11.00’a kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                                                              Ali UÇAK

 Belediye Başkanı