ILICA MAHALLESİ KENAN EVREN PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN YARI OLİMPİYAT YÜZME HAVUZU –SAUNA VE ŞİFA HAVUZU’NUN KİRA İHALE İLANI

1. İhale Konusu İşin; Niteliği :Kiralama İhalesi Yeri : Ilıca Mahallesi Kenan Evren Parkı İçerisinde Bulunan Yarı Olimpiyat Yüzme Havuzu- Sauna ve Şifa Havuzu Miktarı : 3 Yıllığına kiraya verilecektir. 2. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak Alaşehir Belediyesi Varidat Servisinden alınabilir. 3. İhale konusu iş ; İhalenin Yapılacağı yer :Beş Eylül Mah.Sümer Oral Cad. No:115 Alaşehir İhalenin Tarihi ve Saati :11/06/2014 tarihinde saat 14.30’da Alaşehir Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhalenin Usulü :2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden açık artırma usulü ile yapılacaktır. 4. Muamman Bedel : 22.800,00 TL (KDV Hariç) Geçici Teminat Miktarı : 684,00 TL 5. İhaleye Katılacak İsteklilerde aranılan belgeler a. Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi b. İkametgâh senedi c. Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkarlar sicil kayıt belgesi. d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri e. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi f. Geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu g. Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi(gereken halde) (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca gurubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar) h. Şirket ise ortaklık durumunu gösterir belge (gereken halde) i. SGK ve Gelir İdaresine borcu olmadığına dair belge 6111 sayılı kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına ilişkin ilgili daireden alınmış yazı. j. Belediyeye borcu olmadığına dair belge. k. Her sayfası istekli tarafından imzalanmış mühürlenmiş ihale şartnamesi. 6. Dosyaların Teslim yeri, tarih ve saati : Dosyalar 11/06/2014 tarihinde saat 11:00’e kadar idarede sorumlu personele teslim edilmelidir. 7. İhaleye katılacak olan istekliler, istenilen belgeleri 2014 yılı içinde almış olmalıdır.

Hasan ALICI Belediye Başkanı