ALAŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 01/01/2018 – 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI 21 (YİRMİBİR) AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI

ALAŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 01/01/2018 – 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI 21 (YİRMİBİR) AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMI

ALAŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

ALAŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 01/01/2018 – 30/09/2019 TARİHLERİ ARASI 21 (YİRMİBİR) AYLIK SİLAHSIZ ÖZEL GÜVENLİK ÇALIŞTIRILMASI HİZMET ALIMINA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/559033

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENİCE MAH. BEŞEYLÜL CAD. NO:30 ALAŞEHİR/MANİSA

b) Telefon ve faks numarası

:

444 8 653 - 2366539390

c) Elektronik Posta Adresi

:

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Alaşehir Belediyesi Hizmet Binasında çalıştırılmak üzere 21 (yirmi bir) ay , 1 (Bir) bayan ve 4 (dört) erkek silahsız güvenlik görevlisi çalıştırılması hizmet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Alaşehir Belediyesi Hizmet Binası

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 30.09.2019


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alaşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu(Yenice Mah. Beşeylül Cad. No:30 Alaşehir/MANİSA)

b) Tarihi ve saati

:

30.11.2017 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

- 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde alınmış Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi'nin aslını, noter onaylı suretini veya idare tarafından aslı ile birlikte ibra edilecek ve idare tarafından tasdiklenecek suretini belgeleyerek teklif dosyasında idareye sunması gerekmektedir.

- Binalarımızın korunması, idaremize gelen vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için; 5188 Sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğe uygun olarak alınmış Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesinin aslını, noter onaylı suretini veya idare tarafından aslı ile birlikte ibra edilecek ve idare tarafından tasdiklenecek suretini belgeleyerek teklif dosyasında idareye sunması gerekmektedir.

- BTK'dan alınan telsiz belgesi ve sözleşmesinin aslını, noter onaylı suretini veya idare tarafından aslı ile birlikte ibra edilecek ve idare tarafından tasdiklenecek suretini belgeleyerek teklif dosyasında idareye sunması gerekmektedir


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %20’sinden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %12'sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Binalarımızın korunması, idaremize gelen vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için; Yüklenici,idarenin bulunduğu belediye hizmet binasına alarm sistemi kuracaktır. Yüklenicinin kendi alarm izleme merkezi tarafından idarenin aboneliği sağlanacak alt yüklenici çalıştırılmayacaktır.Bu abonelik ve teknik donanım yüklenicinin teçhizatı kapsamında , %4 sözleşme giderleri içinde değerlendirilecektir hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesinin, Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Yönergesine göre TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi kapsamında TS 12849 Alarm Cihaz Kuralları Standardına uygun hizmet vereceğine ilişkin Hizmet Yeterlilik Belgesinin ve TS 12540 Güvenlik Sistemleri Kuralları Standardına uygun hizmet vereceğine ilişkin Hizmet Yeterlilik Belgesini teklifleri ekinde vereceklerdir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri, benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Alaşehir Belediyesi İhale Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alaşehir Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu(Yenice Mah. Beşeylül Cad. No:30 Alaşehir/Manisa) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.