21.04.2015 TARİHLİNDE YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLANI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Alanı, Niteliği, Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:115 adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, ihale yapılarak satılacaktır. İhaleye katılabilmek için; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa belirtilen niteliklere haiz olmak, 2- Taliplilerden İstenecek Belgeler; 2.1 Kanuni ikametgâh sahibi olmak ve Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; 2.2 Nüfus cüzdan fotokopisi 2.3 Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın alındığına dair belge,(makbuzu) 2.4 Noter tasdikli imza sirküsü. a-) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, b-) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, 2.5 Belediyeye borcu olmadığına ait belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 2.6 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalelerden Yasaklı Olmadığına dair Taahhütname, 4- Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde ikinci taşınmaz satış ihalesi yukarıda tabloda belirtilen ilan sırasına göre 29.04.2015 tarihinde saat: 13:00'dan itibaren sırayla Alaşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yeniden aynı usulle ihale yapılacaktır." 5- Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden 20,00.-TL. Karşılığında temin edilebilir. 6- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 7- Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Gökhan KARAÇOBAN Belediye Başkanı

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ