2 ADET DÜĞÜN SALONU VE 1 ADET İŞYERİ KİRA İHALE İLANI

1. İhale Konusu İşin; Niteliği :Kiralama İhalesi Yeri : Özel Mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufu Alaşehir Belediyesine ait Yeşilyurt Mahallesinde 100 yıl Park 245 Ada 3 Parsel içerisinde 1(Bir) adet Kapalı Alan 1400m2 Açık alan 900 m2 Düğün Salonu ve Yemekhane, Killik Mahallesinde bulunan 885 m2Kapalı alan300 m2 açık alan 1(Bir) adet Düğün Salonu ve Kavaklıdere Mah. Kurtuluş Cad. No:27 120 Ada 7 parsel de bulunan Zemin Kat 144 m2 Kahvehane 2886 sayılı kanunu 45. maddesi doğrultusunda ihale edilerek kiraya verilecektir. Miktarı : 3(üç) Yıllığına kiraya verilecektir. Şartname ve ekleri bedelsiz olarak Alaşehir Belediyesi Varidat Servisinden alınabilir. İhale konusu iş ; İhalenin Yapılacağı yer :Beş eylül mah. Sümer Oral Cad. No:115 Alaşehir İhalenin Tarihi ve Saati 10.09.2014.tarih ve saat 14,30’da Alaşehir Belediyesi Belediye Encümeni huzurunda Yeşilyurt Mahallesi 100 Yıl park içerisinde bulunan Düğün Salonu kira ihalesi yapılacaktır. 10.09.2014 tarih ve saat 15,00’da Alaşehir Belediyesi Encümeni Huzurunda Killik Mahallesi İçerisinde bulunan Düğün Salonu kira ihalesi yapılacaktır. 10.09.2014 tarih ve saat 15,30’da Alaşehir Belediyesi Encümeni Huzurunda Kavaklıdere Mah. Kurtuluş Cad No:27 bulunan Kahvehane kira ihalesi yapılacaktır. Yıllık Muamman Bedel: Yeşilyurt Mahallesi 100 Yıl Park içerisi bulunan Düğün Salonunun kira ihalesi muhammen bedeli 12.000,00 TL+ KDV olup geçici teminatı 360,00,-TL. Killik Mahallesi Bulunan Düğün Salonunun muhammen bedeli 9.000,00,-TL. + KDV olup geçici teminatı 270,00,TL. Kavaklıdere Mah. Kurtuluş Cad No:27 120 ada 7 parsel bulunan Kahvehane kira ihalesi Muhammen bedeli 13,200,00 TL+KDV olup geçici teminatı 396,00 TL.. 2. İhaleye Katılacak İsteklilerde aranılan belgeler a.Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. b.İkametgâh senedi c.Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkârlar sicil kayıt belgesi. d-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri e-.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin Noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi f-.Geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu g-.Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi(gereken halde) (ihale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca gurubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar) h-Şirket ise ortaklık durumunu gösterir belge (gereken halde) i-SGK ve Gelir İdaresine borcu olmadığına dair belge 6111 sayılı kanun haklarından faydalanılmış ise borç yapılandırılmasına ilişkin ilgili daireden alınmış yazı. j-.Belediye’ye borcu olmadığına dair belge. k-Her sayfası istekli tarafından imzalanmış mühürlenmiş ihale şartnamesi. 3. Dosyaların Teslim yeri, tarih ve saati : 4. Dosyalar 03.09.2014 Tarihinde saat 12.00’e kadar İdarede sorumlu personele teslim edilmelidir 5. İhaleye katılacak olan istekliler, istenilen belgeleri 2014 yılı içinde almış olmalıdır. Gökhan KARAÇOBAN Belediye Başkanı