22.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

İLAN ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tabloda İli, İlçesi, Mahallesi, Mevkii, Ada, Parsel, Arsa Alanı, Bina Alanı, Kullanım Şekli, Kiralama Süresi, Aylık Kira Muhammen Bedeli, Toplam Muhammen Bedeli, geçici teminatı belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi No:115 adresinde Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda encümen huzurunda, ihale yapılarak kiraya verilecektir.

Taliplilerden İstenecek Belgeler : 1- Kanuni ikametgâh sahibi olmak, Türkiye'de tebligat için adres göstermek 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi vermek, 3- Geçici Teminatın yatırıldığı ve şartnamenin satın aldığına dair belge(makbuz), 4- Noter tasdikli imza sirküleri vermek: a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri vermek, b) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek, 5- Belediyeye borcu olmadığına dair belge ( İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı), 6-SGK ve Vergi İdaresine borcu olmadığına dair belge veya borç yapılandırılmasına ilişkin yazı. 7- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalelerden yasaklı olmadığına dair taahhütname, 8- Geniş bilgi ve idari şartnamesi mesai saatleri içerisinde Alaşehir Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir. Şartname 20,00.-TL. Karşılığında temin edilebilir. 9- Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 10- Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde ikinci kiralama ihalesi 30.04.2015 tarihinde tabloda belirtilen aynı saatlerde Alaşehir Belediyesi Toplantı Salonunda yeniden aynı usulle ihale yapılacaktır. 11- Taliplilerin ihale günü saat 12.00’ye kadar geçici teminat makbuzları ile birlikte Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaatları İLAN olunur.

Gökhan KARAÇOBAN Belediye Başkanı

KİRALAMA YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ