Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretimin sağlanması, depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla, geri dönüşümü olan atıkların geri kazanılması ve yeniden üretim sürecine sokulması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Halkın çevreye karşı duyarlılığını artırıcı projeler geliştirmek, halkın çevre bilincini artırmak ve çevrenin kirlenmesini önleyici tedbirler almak ve uygulamak halkın bilinçlenmesini sağlamak Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında yer almıştır.

Misyonumuz

T.C. Anayasası’nın 56. Maddesinde belirlenen “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” ilkesi doğrultusunda hareket etmek; sağlıklı ve temiz bir çevre için; uluslararası standartlara uygun çözümler üretmek, uygulamak ve çevre bilinci oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Müdürlüğümüzün hizmet amacı “Sürdürülebilir ve yinelenebilir bir çevre yönetim sistemi oluşturmak için çevre kirliliğini kontrol altına almak, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkilerini kaldırmak, kaynakları doğru ve verimli kullanarak Alaşehir İlçesi’ni sağlıklı ve güvenilir bir yaşam alanı haline getirmek” olup; hizmetlerini sürdürmektir.

TEMEL DEĞERLER

 • Çevrenin kirlenmesinin önlenmesi
 • Yaşanılabilir çevrenin oluşturulması

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

 BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)

 • 25406 sayılı Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • 25699 sayılı Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • 26898 sayılı Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
 • 20814 sayılı Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 • 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • 26357 sayılı Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 • 28784 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 • 21634 sayılı Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerinin Kontrolü Yönetmeliği
 • 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve Tebliğleri
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliği,
 • 27061Sayılı Çevre Denetim Yönetmeliği
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu
 • 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu
 • 4735 Sayılı Sözleşme Kanunu
 • 26562 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • 27601 Sayılı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği
 • 25791 Sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • 25569 Sayılı Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
 • 26952 Sayılı Atık Yağların (Motor Vb.) Kontrolü Yönetmeliği
 • 26927 Sayılı Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
 • 27533 Sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 • 27721 Sayılı Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik
 • 26047 Sayılı Kentsel Atık Su Arıtımı Yönetmeliği
 • 24130 Sayılı Baz İstasyonlarının Kuruluşu Yönetmeliği
 • 26407 Sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Ve Tebliğler
 • 26614 Sayılı Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 • 25658 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRÜNÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 • Alaşehir Belediye Başkanlığı adına Müdürlüğü temsil eder.
 • 5216 Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve diğer ilgili kanun ve bağlı yönetmelikleri çerçevesinde, kentimizde doğal kaynakların, çevre sağlığının ve kentin yeşil dokusunun korunmasına ve geliştirilmesine yönelik öncelikli projeler yapar veya yaptırır. Projelerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlar, çevre kirliliği yaratan unsurları tespit eder ve gerekli önlemleri alır veya aldırır.
 • Meclis, encümen ve ilgili komisyonlarda müdürlüğü ilgilendiren konularda görev alır.
 • Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder.
 • İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir.
 • Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar.
 • Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve yapılan işleri denetler.
 • Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
 • Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman vb.) tespit eder, denetimini sağlar ve yerine getirilmesini takip eder.
 • Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan, müdürlük bilânço ve personel kadro taslaklarının hazırlayıp Başkanlığa sunar. Stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapılmasını sağlar.
 • Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar vermek, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlerinin teklifini hazırlayıp ilgili birime sunmak, işlemlerin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlamak.
 • Katı atıkların kontrolü,
 • Ambalaj atıklarının kontrolü,
 • Bitkisel atık yağların kontrolü,
 • Atık pil ve akümülatörlerin kontrolü,
 • Cam ambalaj atıklarının kontrolü,
 • Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü,
 • Evsel nitelikli katı atıkların kontrolü,
 • Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği kontrolü,
 • Katı yakıtların kontrolü,

Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Birimimiz ile ilgili gelen ve giden evrakların kayıt ve kontrolünü yapmak.
 • Suma Fabrikasının su sayacı endeksini okumak ve ilgili birimlere tüketim bedelini belirtir belgeyi hazırlayıp sunmak
 • Müdürlüğümüze bağlı birimlere hizmet karşılığı alınan mal ve malzemelerin faturalarını kayıt altına alıp ödeme belgelerini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne sunmak.
 • Müdürlüğümüze bağlı birimlerin mal ve hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürütmek. Kendi birimimize ait her türlü harcama için sorumluluk taşımakla yükümlü olmak.
 • Bütçe, Performans planı, faaliyet raporu stratejik plan, iç kontrol eylem planı hazırlamak.
 • Bağlı olduğu birimde faaliyet gösteren memurlar ile üst yönetici ve yöneticiler tarafından verilen diğer işleri yapmak/yaptırmak.
 • Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılan motorlu araçlara ihtiyaca istinaden akaryakıt fişi vermek.
 • Müdürlüğümüz bünyesindeki birimlere malzeme ihtiyacı olduğunda talebe istinaden malzeme alımı faaliyetini gerçekleştirmek.

Harcama Yetkilisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • Bütçeye ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Müdür aynı zamanda harcama yetkilisidir.
 • Harcama yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar ödenek gönderme belgesiyle, ödenek verilen harcama yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir.

SUNULAN HİZMETLER

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar ve Valilik Talimatları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapmak.
 • Çevre Koruma ve Kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri; kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 • İlgili yönetmelik ve mevzuatlar kapsamında kirliliğe neden olanlar hakkında yasal işlemleri yürütmek.
 • Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları incelemek ve arşivlemek.
 • Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek.
 • Çalışma konularına ilişkin proje ve öneri geliştirmek, uygulamak.
 • Birime ulaşan her türlü vatandaş talep ve şikâyetleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Hizmet içi eğitim almak ve uygulamak.

Gelişen ve hızla daha çok kirlenen dünyamızda çevrenin korunmasının önemi her geçen gün  artmaktadır. Bu amaçla dünyamızın geleceğe daha umutla bakabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sürekli güncellenen kanun ve yönetmelikleri takip edip tarafımıza görev olarak  atfedilenler tarafımızdan  hayata geçirilmektedir.

BAĞLI BİRİMLERİMİZ

*Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri              İletişim : (0236) 654 42 79

*Temizlik Hizmetleri                                             İletişim : (0236) 654 42 79

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Misyonumuz

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında düzenlenen Yönetmelikler gereğince evsel atıkların en etkili, verimli, ekonomik ve çağdaş yöntemlerle toplanmasını sağlamaktır. Sürdürülebilir bir katı atık yönetimi için gerekli çalışmaları yaparak; atıkları kaynağında azaltmak için uygulanmakta olan projelere destek vermek, geri kazanımlarını sağlayarak örnek hizmet standartlarına ulaşmaktır.

Belediyenin organları tarafından alınan kararları dürüst bir şekilde uygulamak, mevcut kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın lehine kullanmak. Vatandaşlarımız için verilen temizlik hizmetlerini en iyi şekilde uygulamak; İlçemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek; Halkımıza kaliteli, temiz ve yaşanılabilir bir çevre oluşturmaktır.

Vizyonumuz

Yürütmekte olduğumuz temizlik, süpürme ve çöp toplama hizmetini en etkin ve verimli şekilde sürdürebilmek için çevre teknolojilerini öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla sunmak, dinamik bir yapı oluşturmaktır.

TEMEL DEĞERLER

 • İnsan ve çevre sağlığını koruma odaklı hizmet anlayışı,
 • Hizmetlerin etkin ve çağdaş sistemlerle yürütülmesi,
 • Katılımcı ve çoğulcu bir idare anlayışı,
 • Şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik,

EVSEL NİTELİKLİ ATIKLARIN TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAFI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili tüm hizmetleri yapmak ve yaptırmak,5216 sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanununa göre belediyelerin görev ve yetkilerindendir.

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelikler Belediyelere insan ve çevre sağlığı açısından önemli görev ve yükümlülükler vermiştir.

İlçemiz genelinden çöp depolama alanına günlük yaklaşık 46 ton/gün, evsel nitelikli atık Belediyemiz Temizlik işleri personel ve araçları ile toplanıp götürülmektedir. İşçiliği özel sektörden araç ve hizmet alımı ihalesi suretiyle karşılanmak üzere gerçekleştirilmektedir. Hizmet alımı yolu ile evsel atıkların toplanması ve taşınması işi için, cadde ve sokakların süpürülmesi işi için 120 işçi ve 33 adet araç çalışmaktadır.

Ayrıca ilçemizde toplama ayırma çalışmaları ile 2015 yılında toplam 981.160,00ton ambalaj atığı kaynağında çöplerden ayrı toplanarak geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırılmıştır.

YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 • Belediye sınırları içerisinde yer alan yerleşim alanlarında üretilen günlük evsel atıkları toplayarak, çöp deponi alanı yerine taşımak.
 • Belediye sınırları içerisinde binalar ile imarlı arsaların önüne kentin görünümünü bozmayacak şekilde çöp bidonu ve konteynerleri koymak.
 • İlçemiz sınırlarında bulunan cadde, sokak, bulvar ve meydanların düzenli olarak süpürülerek temizlenmesini sağlamak.
 • Çöp toplama ve sokak temizliği çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması, bu amaca ilişkin plan ve programların belirlenmesi, takip ve kontrolünün sağlanması.
 • Kontrol sırasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için konteyner, çöp sepeti temini için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, ihale dosyası hazırlamak.
 • Kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik çalışması ve kireçle dezenfeksiyon yapmak.
 • Atık Pillerin evsel atıklardan ayrı olarak toplanması için gerekli önlemleri almak, atık pillerin ayrı toplanması için programlama yapmak ve ayrı tutmak.
 • Kent içinde yer alan pazar yerinin temizliğini yapmak, daha sonra yıkamak ve biriken atıkları kaldırmak.
 • Kendi birimiyle ilgili harcamalarının bütçe hazırlığını yapmak.
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde Belediye Başkanı’nın verdiği görevleri yapmak.
 • Belediye Başkanlığına karşı Temizlik İşleri Müdürü, birimi ile ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz ve kusursuz yürütülmesinden sorumludur.

Büro Sorumlularının (Şef) Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 • Temizlik işleri gerçekleştirme yetkilisi ve taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak iş ve işlemleri gerçekleştirir.
 • Temizlik işleri malzeme alımı takibini yapmak.
 • Çöp deponu alanında makinelerin kontrolü ve takibini yapmak.
 • Çöp deponu alanında yapılacak ilaçlamanın takibini yapmak.

BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

 BASILI KAYNAKLAR: (MEVZUATLAR)

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanunu
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Sultan Yılmaz

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

İLETİŞİM

Telefon : (0236) 654 42 79

 

Sultan YILMAZ Çevre Koruma Müdürü Dahili: 159 E-Mail: sultan.yılmaz@alasehir.bel.tr