Belediyemiz

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Emlak İstimlak Müdürlüğümüzün temel hedefi Belediyemizin koyduğu hedefler doğrultusunda görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmek için plan ve uygulama süreçlerinde hizmet vermektir. Bu anlamda Alaşehir Belediyesinin sahip olduğu fakat farkında olmadığı taşınmaz değerlerini ortaya çıkarmak.Belediyemiz sınırları içerisinde 6360 sayılı yasa ile kapanarak mahalleye dönüşen 6 adet belde belediyelerinden

[ Devamı ]

Muhtarlıklar Müdürlüğü

MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ Başkanlık makamı ile ilçe halkı, sivil toplum örgütleri, mahalle muhtarları ve kitle iletişim araçları arasında sağlıklı iletişim ve diyaloglar kurmak. Halka daha yararlı olacak düzenli, disiplinli, programlı, verimli ve başarılı çalışma ortamı sağlamak. Sürdürülebilir, verimli ve etkin hizmet anlayışına sahip olmak. VİZYONUMUZ Muhtarların talep, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak hızlı ve güler

[ Devamı ]

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ İlgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde şehrin kültürel ve sanatsal hayatına canlılık kazandırmak,güzel sanatların bütün dallarında eğitim vermek,kültür etkinlikleri ile Türkiye de örnek bir kent olmak,sosyal hizmet alanındaki sorululuklarını toplum bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını şeffaf ve eşit  şekilde karşılayacak bir anlayışla halkımıza sunmaktır VİZYONUMUZ Kültürel ve sanatsal etkinlikleri sürekli kılan sosyal

[ Devamı ]

Çevre Koruma ve Kontrol Hizmetleri Müdürlüğü

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. Müdürlüğümüz, doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir üretimin sağlanması, depolanacak atık miktarının azaltılması ve ekonomik değer yaratılması amacıyla, geri dönüşümü olan atıkların geri kazanılması ve yeniden üretim sürecine sokulması

[ Devamı ]

Zabıta Müdürlüğü

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine göre hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporumuzu hazırlarken halkımızın refah, huzur ve kaliteli yaşam haklarında en iyi hizmeti vermek, Belediye sınırları içinde ilçemizin düzenini sağlamak, Yasaların emrettiği görevleri yerine getirmekBelediye Meclisimizin ilçeyle ilgili almış olduğu kararlarını

[ Devamı ]

İmar İşleri Müdürlüğü

İMAR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARINI GERÇEKLEŞTİRİRKEN YETKİSİNİ AŞAĞIDA BAŞLIKLAR HALİNDE BELİRTİLEN KANUN VE YÖNETMELİKLERDEN ALMAKTADIR. – 3194 sayılı İmar Kanunu – 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu – 5393 sayılı Belediye Kanunu, – 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanunu, – 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, – 634

[ Devamı ]

Mali Hizmetler Müdürlüğü

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetleri yürütmek üzere her idarede teşkilat kanunu hükümlerine göre Mali Hizmetler Müdürlüğü kurulur. Mali Hizmetler Müdürlüğünün; stratejik planlama görevi; performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrol-ön mali kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır. İdarelerin teşkilat yapılarına göre,

[ Devamı ]

Hukuk İşleri Müdürlüğü

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ Misyonumuz Hukuk İşleri Müdürlüğü ; Alaşehir Belediye Başkanlığı ile her türlü uyuşmazlığın Belediye Başkanlığı adına adli ve idari merciler ile hakem heyetlerinde, noter ve icra dairelerinde takibi, savunulması ve çözümlenmesi amacıyla müdürlük ve bağlı avukatlar aracılığı ile hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi yanında, hukukun dinamik yapısı nedeniyle sürekli değişen

[ Devamı ]

Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  MİSYONUMUZ Yazı işleri Müdürlüğü Belediyemizin karar organları olan Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanlık Makamının çalışmalarının yürütümü, Belediyemize ait Gelen ve Giden kayıtlarının bilgisayar ortamında tutulması, İlan-Duyuru Hizmetleri, Dergilerin incelenmesi ve servislere dağıtımı, Evlendirme İş ve İşlemleri. VİZYONUMUZ Yasal yetki ve görevlerimiz doğrultusunda, güler yüzlü çalışanlarımızla hizmeti en iyi şekilde sunmak.

[ Devamı ]

Özel Kalem Müdürlüğü

ÖZEL KALEM HİZMETLERİ  MİSYONUMUZ Şehri kültürünü, doğasını yaşayanlarla birlikte, ihtiyaçları en hızlı ve sonuç odaklı karşılayan, yeniliğe ve gelişime koşan, her birimizin yaşamaktan mutluluk duyacağı, gelişen ve yenilenen bir  etkin bir belediyecilik, VİZYONUMUZ Bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak için bütün faaliyetlerde mükemmelliği uluslararası düzeye taşımış marka şehir ALA-ŞEHİR haline getirmek TEMEL DEĞERLER Vatandaş odaklılık

[ Devamı ]