Zabıta Müdürlüğü


ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

            Bilindiği üzere 03.07.2005 kabul tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu görev ve sorumluluk alanımızı genişletmiştir. Belediye Kanunu ve benzer Kanunlarla bize verilen yetkiler çerçevesinde;

            Zabıta Hizmetleri birimi olarak Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde yasaların verdiği yetkileri çağdaş, ilkeli ve adil olarak kullanarak ilçenin düzeni, ilçe halkının sağlık ve huzuru ile ilgili yetkili organların alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumak, İlçe halkımızın yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkartmak için Kolluk Kuvveti olarak Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler alarak Vatandaş odaklı, Alaşehir halkının beklentileri üzerinde bilgili, nitelikli, şeffaf ve yeniliklere açık, kararlı hizmet veren, mevzuat bilgisine sahip, dürüst ayırımcılık yapmayan demokratik kurallara saygılı etik ve ahlaki değerlere sahip, görüşlerine başvurulan, iletişime açık uzlaşımcı kurumsal güven bilinç ve kültüre sahip bir birim olarak varlığını sürdürmektir.

            İlçemiz içerisinde yaptığımız çalışmalarda halkımızın Zabıta personelimize güvenerek yapılmak istenen güzellikleri el ele vererek yapmaları dileğimle.

ZABITA MEMURLALARIMIZIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

            Görevli oldukları çalışma saatleri veya sabit olarak görevlendirildikleri belirli bir alan dışında belediye mevzuat, karar, emir veya yasaklarına aykırı davranışlardan haberdar edilen üniformalı Belediye Zabıta Memurları, men edilen veya yapılması suç teşkil eden fiile el koymakla beraber, belediye zabıtasının en yakın sabit Kuruluşuna veya birimine durumu iletirler ve failler hakkında giriştikleri işlemi onlara devrederler. Zabıta Memurları, yangın, deprem, su baskını, olağanüstü durum gibi zaruret halinde düzenlenen çalışma saatleri dışında çalışmaya mecburdurlar. Bu zarureti takdir Belediye Başkanına aittir.

GÖREVİ, YETKİSİ ve SORUMLULUKLARI

Belediyemiz Zabıtamızın Görevleri Şunlardır:

1- Belediye sınırları içinde beldenin düzenini ve belde halkının, huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde: Açıkça Belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

a) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer kuruluşlarını ilgilendirmeyen ve belediye zabıtası kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak,

b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle doğrudan doğruya veya ilişkisi itibariyle diğer belediye kuruluşları ile işbirliği halinde yürütülmesi yetkili belediye organlarınca belediye zabıtasından istenen hizmetleri ifa etmek,

2- Belediyenin, Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde zabıtaya ilişkin olarak yer alan görevleri ve hizmetleri yerine getirmek,

3- Belediye karar organları tarafından alınmış ve uygulanması zabıtayı ilgilendiren kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek, Belediye Başkanının ve bağlılığı halinde belediye şube müdürünün hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek,

4-Belediye suçlarının işlenmesini önleyecek idari tedbirleri almak,

5- Belediye suçunun işlenmiş olması halinde mevzuatın öngördüğü müeyyideleri yetkili kılındığı hallerde resen, bunun dışında yetkili mercilerin kararlarına dayanarak uygulamak,

6- Ulusal bayram, genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.7- Belediyenin Zabıta Yönetmeliği ile Sağlık Zabıtası Yönetmeliğinde yer alsın veya almasın yahut bu yönetmelikleri usulünce yürürlüğe konsun konmasın, özellikle aşağıdaki görevler belediye zabıtasının görevlerindendir.

a) 394 sayılı Hafta Tatili kanununa göre Pazar günleri açık kalması için belediyeden izin alması gerekip de almadan veya tatil yapması gerekirken yapmayıp da çalışan dükkân ve müesseseleri kapatarak, çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlem yapmak,

b) Belediye cezaları ile ilgili 486 sayılı kanun ve 1608, 2575 ve 151 sayılı ek ve değişiklik kanunları uyarınca, belediye nizam ve yasaklarının ve bunlara dayanılarak verilen emirlerin ve hükmedilmemiş cezaların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,

c) 743 sayılı Türk Medeni Kanuna göre bulunmuş eşya ve malları, mevzuatta haklarında ayrıca hüküm varsa ve bu hükümlere göre, yoksa belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak ve sahipleri çıkmayan eşya ve malları, mevzuatta ayrıca hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulanına verilmesini sağlamak, sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek,

ç) Korunması belediyelere ait abide ve mabetler ile tarihi ve turistik eserleri muhafaza etmek; pisletilmelerine, çalınmalarına ve tahrip edilmelerine ve her ne şekilde olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek,

d) 831 ve 2659 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran veya bozanlar hakkında işlem yapmak; şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmamasını gözetmek,

e)1003 sayılı Binaların Numaralanması ve Sokaklara İsim Verilmesi Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak,

f) 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıtası Hakkında Kanuna ve Tüzüğüne göre gerekli hallerde, bulaşıcı hastalıklara yakalanmaları muhtemel hayvanların aşılattırılmaları hususunda yetkili mercilerin kararlarının icrasına yardımcı olmak; kudurmuş bulaşıcı hastalığa yakalanmış ve mevzuatta belirtilmiş esaslar çerçevesinde ortadan kaldırılması gereken hayvanları yok etmek, muzır hayvanları beldede başıboş gezdirmemek, ehil hayvanların yaralanmasına, dövülmesine mani olmak,

g) 1580 sayılı Belediye Kanununa göre umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına taranıp temizlenmesine, eğlenmesine mahsus, lokanta, birahane, gazino, kahvehane, kıraathane, meyhane, han, hamam, otel, sinema, tiyatro, bar, dansing ve emsali yerlerin ve bu mahallerde satılan ve kullanılan şeylerin temizliğine sağlığa uygunluğuna ve sağlamlığına dikkat etmek, belediyece izin verilirken taahhüt edilen kayıt ve şartlara riayet edip etmediklerini denetlemek, Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan kimseleri ve genel olarak durumları itibariyle yersiz ve yurtsuz muhtaç olanları ilgili sosyal kurumlara iletmek, esas beldelerine göndermek veya korumak ve bu maksatla gerekirse haklarında soruşturma yapmak, Emeksiz ve karşılıksız para kazanmayı alışkanlık haline getirip kutsal din ve merhamet duygularını istismar ederek dilenenleri menetmek, Ev, apartman ve her türlü işyerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve artıklarının eşelenmesini önlemek, Sabah erken ve akşam geç vakitlerde aşırı gürültü yaparak etrafı rahatsız edenlere mani olmak, Cadde, sokak ve meydanlarda, parklarda belediye nizamlarına ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin belediye sınırları içinde satış, depolama ve taşınmasında mevzuata uygun davranılıp davranılmadığını denetlemek, aykırı hallerin tespitinde failler hakkında kanuni işlem yapmak, Ekonomik faaliyetler alanında belediyelere tanınmış en yüksek fiyat, ücret, narh tespiti konularında belediye kararlarına riayet edilip edilmediğini denetlemek ve aykırı hallerini önlemek, Kanunen belediyenin iznine veya resim ve vergilerine tabi iken izin almaksızın veya resim, vergi yahut harcı verilmeksizin yapılan işyeri tespit etmek, bunların yapılmasında, sakınca varsa derhal menetmek ve kanuni işlem yapmak,

h) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun, belediye sağlık personeli tarafından uygulanmasında ve bu kanun uyarınca alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde sağlık personeline yardımcı olmak

ı) Kanunla gayri sıhhi müessese olarak nitelendirilen işyerlerinin ruhsatsız olarak açılmalarını ve işletilmeleri halinde, ruhsat alıncaya kadar faaliyetten alıkoymak için gerekli işleme başvurmak ve yetkili merciden karar alındıktan sonra bu yerleri çalışmadan menetmek, Gıda maddeleri tüzüğü gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahlilleri yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili sağlık teşkilatına bilgi vermek, bu teşkilatın bulunmaması veya görevlilerin zamanında gönderilmemesi halinde bizzat almak ve yapılan tahlil sonunda sağlığa zararlı oldukları tespit edilenleri sağlık yetkililerinin kararı ile imha etmek, Kokmuş oldukları yetkili belediye veterinerinin tespit ettiği ve insan sağlığına zararlı etlerin satılmasını veya kontrol altında kesilmiş kasaplık etlere karıştırılmasını önlemek,

i) 1782-6621 sayılı Ölçüler Kanuna göre, damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre, kilo, metre gibi ölçüleri kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli muameleyi yapmak,

j) 3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerine göre, tuzun toptan ve perakende fiyat ve cinsini kontrol etmek,

k) 3434 sayılı Oyun Alet ve Vasıtalarından alınacak vergi ve resimlerin alınmasını temin etmek, 3489 sayılı Pazarlıksız Satış Mecburiyetine dair Kanuna göre, bu kanunun uygulandığı illere ve dükkân, mağaza ve ticarethanelere mahsus olmak üzere, satılan emtianın cinsini, ayırıcı vasfını ve fiyatını gösteren etiketin konulmasını yahut etiket koymak mümkün değilse, görülebilecek yere listenin asılmasını temin ve o fiyattan fazlaya veya müsaadesiz aşağı satışı önlemek ve riayetsizlikleri görülenlere kanuni işlem yapmak,

l) 3757 sayılı kanuna göre, cezaevlerinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerine Yardım Hakkındaki Kanun ve Yönetmeliğine göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durum soruşturması yapmak,

m) 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanuna göre, işgaline izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, tahakkuku tahsile bağlı belediye gelirlerinden ve borcunu ödemeyenlerden 6183 sayılı kanuna göre haciz yolu ile tahsisatta ilgililere yardımcı olmak,

n) 6103 sayılı Öğle Dinlenmesi Kanununa göre belediye meclislerince tespit edilen öğle tatiline riayeti temin ve aykırı davrananlar hakkında kanuni işlem yapmak,

o) 6785 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliğine göre belediye ve mücavir saha sınırları içinde güvenlik tedbirleri olarak düşünülen arsa etraflarının çevrilmesi, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerlerin kapattırılarak zararlarının ve tehlikelerinin giderilmesi, kanalizasyon, fosseptik çukurlarının sızıntı yapmasına mani olunması, hafriyat artıklarının müsaade edilen yere dökülmesi v e benzerleri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirleri aldırmak, maili inhidam boşaltılması ve yıktırılması ve aynı kanunun diğer maddelerinde öngörülen boşaltılma veya yıktırılma hallerinde ise belediyenin fen ve sağlık kuruluşlarının yetkili elemanlarına yardımcı olmak, bu kanunda belirtilen suçları işleyenler hakkında kanuni işlemde bulunmak,

ö) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

p) 80 sayılı Hal Kanununa ve ilgili Belediyelerce hazırlanacak yönetmeliklere göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezasını yerine getirmek,

r) 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre, kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılan yapılara meydan vermemek ve yapılanların fen elemanlarının gözetiminde belediye işçileri tarafından yıkılmasında gerekli tedbirleri almak,

s) Yangın, deprem, su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar yerinde gerekli tedbirleri almak,

ş) Elektrik, Su Havagazı ve kanalizasyon gibi belediyenin kamu Tesislerinde meydana gelen arızaları gördüğünde veya haber aldığında derhal ilgililere bildirmek ve gerekli koruyucu ön tedbirleri almak,

t) Beldenin yabancısı bulunan kimselere yol gösterme, danışma ve benzer hususlarda yardımda bulunmak,

u) Savaş veya savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek,

ü) Özel mevzuat hükümleri ile belediye zabıtasına verilen görevlere benzer görevler ile de yükümlü kılınmış diğer genel ve özel zabıta Kuruluşları ile işbirliği yapmak,

Belediye Zabıtamızın Yetkileri Şunlardır:

          Belediye zabıtası, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin ve yetkili belediye organların kendisine yüklediği görevleri yerine getirebilmesi için Belediye sınırları içinde;

1- Bu yerlerin faaliyette bulunmaları için tespit olunan günün belirli saatlerinde Umuma açık yerlere girmeye, burada gerekli kontrolleri yapmaya, sahip ve işletenlerinden kontrol konusu ile ilgili belgeler istemeye ve haklarında tutanak düzenlemeye,

2- Kapalı olması gerekirken açık olduğu tespit edilen, yerlere girmeye, mevzuata aykırı davranan ilgilileri hakkında tutanak düzenlemeye ve kovuşturma yapmaya,

3- Belediye suçu işleyen kimseler hakkında kanuni işlem yapmaya ve bunlardan belediye meclislerinin kararları çerçevesinde maktu cezayı gerektireni işleyenlere ceza tertip ve bu cezayı tahsil etmeye,

4- Boşaltılması veya yıktırılması hususunda yetkili mercilerin karar veya emirleri bulunan yapı, ev veya müesseselere diğer görevlilerle birlikte girmeye,

5- Savaş gibi olağanüstü hallerde veya yangın, deprem, su baskını gibi tabii afetler halinde yardım veya ikaz maksadı ile ve zaman kaydına tabi olmaksızın, ev, dükkân ve müesseselere girmeye,

6- Belediye emir ve yasaklarına aykırı davranışları sebebi ile hakkında işlem yapılmak üzere mevzuata uyması istenen fakat bu isteğe uymayıp, ayrıca direnen ve kimliğini açıklamaktan da kaçınan kimseleri en yakın polis veya belediye dairesine muhalefet halinde zorla götürmeye,

7- Genel olarak, kanun ve tüzüklerde belediye zabıtasına tanınan yetkileri kullanmaya mani olanlar hakkında adli kovuşturma yapılmak üzere tutanak düzenlemeye,

8- Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarına vaki olacak tecavüzleri usulünce önlemeye,

9- Umumi yerlerde belediye nizamlarına aykırı olarak seyyar satışta bulunan kimseleri ve başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde kaldırım, tratuvar gibi kısımları izinsiz işgal edenleri menetmeye,

10- Herkesin gelip geçtiği umumi yol, kaldırım ve meydanlarda gazete, dergi ve kitapların yerde teşhir edilerek satışını önlemeye,

11- Sağlığa mutlak surette zararlı olduğu usulünce yapılmış tahliller sonunda sabit olan bozulmuş, kokmuş ve çürümüş gıda maddelerini sağlık ilgililerinin isteği üzerine imha etmeye,

12- Sahipsiz olup beldede başıboş dolaşan hayvanları muhafaza altına almaya ve bunlardan tehlike yaratması muhtemel bulunanların itlafını sağlamaya,

13- Trafik kuruluşunun bulunmadığı beldelerde halkın selamet ve güvenliği bakımından araçların şehir ve kasaba içi geçişlerini, geçici olarak düzenlemeye,

14- Umumi yerlerde aşırı derecede gürültü yapanlara, yerleri veya havayı kirletenlere, Pazar ve panayır yerlerinde geliş gidişi zorlaştıranlara gerekli ikaz ve tembihatta bulunmaya ve uymayanları menetmeye, yetkilidir.

Yetki İle İlgili Diğer Hükümler:

         Genel ve özel kanun hükümleri ile belediye zabıtasına ayrıca verilen yetkiler bakidir. Belediye zabıtasının görevlerini layıkıyla yapabilmesi hususunda Belediyenin ilgili servisleri belediye zabıtasına yardım etmekle ve gerektiğinde kendi elemanlarından katacakları personelle karma ekipler teşkili suretiyle işbirliğinde bulunmakla yükümlüdürler.

Belediye Zabıtamıza Karşı Gelenler:

         Görevlerini yaparken belediye zabıtasına karşı gelenler Devlet Zabıtasına karşı koyanlar gibi ceza görürler.

Belediye Zabıtamızın Görevleri:

         Belediye Zabıtası Memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük ve yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetlerini bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler. Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetinden sorumlu olduğu gibi ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.

          Kullanılan Kanunlar:

-          5393 Belediye Kanunu,

-          İşyeri açma ve çalıştırma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik

-          1608 Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanunu

-          5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun

-          394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,

-          5179 Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun,

-          Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Hakkında Yönetmelik

-          2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

-          Karayolları trafik yönetmeliği

-          2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

-          ÇED yönetmeliği

-          831 Sayılı Sular Hakkındaki Kanuna

-          5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu

-          4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine

-          4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanuna

-          1580 sayılı Belediye Kanun

-          3516 Sayılı Ölçüler Ve Ayarlar Kanunu

-          5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

-          6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil usulü Hakkındaki Kanun

-          5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

-          1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

-          2872 sayılı çevre Kanununa

-          3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu

-          5199 Hayvanları Koruma Kanunu

-          2918 Karayolları Trafik Kanunu

-          6301 Öğle Dinlenmesi Kanunu

-          2559 Polis vazife ve salahiyet kanunu

-          1380 Su Ürünleri Kanunu

-          7201 Tebligat Kanunu

-          2429 Ulusal Bayram ve genel Tatiller Hakkında Kanun

-          4207 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun

Erol KACAR

Zabıta Müdürü

İLETİŞİM

   Zabıta           : (0236) 653 14 09

   Alo Zabıta    :153

   E-mail          :als.zabita@gmail.com

Görüntülenme Sayısı: 1095

Comments are closed.